2n Festival Internacional de Xeremies - FIX II

Sóller, España
Finished 28 / 05 / 2018
Co-financiado!
Atingidos
€ 3.040
Minimum
€ 2.000
ótimo
€ 2.500
60 Apoiadores
Contributing € 10
Xapa FIX + Adhesiu FIX

Ajudant amb 10€ rebràs com a recompensa una xapa i un adhesiu de merchandaising del FIX II (enviat per mail). ///////

Giving 10€ you will receive a reward of a merchandising metal sheet and a sticker from FIX II (sent by mail).

> 04 Apoiadores
Contributing € 20
Camiseta FIX

Ajudant amb 20€ rebràs com a recompensa una samarreta de merchandaising del FIX II (enviada per mail). //////// Giving 20€ you will receive a reward of a merchandising T-shirt from FIX II (sent by mail).

> 19 Apoiadores
Contributing € 30
Camiseta FIX + Xapa FIX + Adhesiu FIX

Ajudant amb 30€ rebràs com a recompensa el PACK FIX que inclou una samarreta, una xapa i un adhesiu de merchandaising del FIX II (enviat per mail). //////// Giving 30€ you will receive the "PACK FIX" reward, which includes a merchandising T-shirt, metal sheet and sticker from FIX II (sent by mail).

> 09 Apoiadores
Contributing € 50
Reserva seient V.I.P.

Ajudant amb 50€ rebràs com a recompensa la reserva d'un seient V.I.P. I què és un seient V.I.P.? És un seient a les primeres fileres per escoltar el concert principal del FIX II que es durà a terme el dissabte 30 de juny a la plaça de la Constitució de Sóller (per disfrutar el dia del concert). //////// Giving 50€ you will receive the reward of a V.I.P. seat. And what is a V.I.P. seat? It is a seat in the first rows to listen the main concert of the FIX II that will take place on Saturday, June 30th, at the main square of Sóller (to enjoy at the concert).

> 03 Apoiadores
Contributing € 75
Reserva seient V.I.P. + PACK FIX

Ajudant amb 75€ rebràs com a recompensa la reserva d'un seient V.I.P. i un PACK FIX complet (samarreta + xapa + adhesiu; enviats el per correu). //////// Giving 75€ you will receive the reward of a V.I.P. seat and a "PACK FIX" (T-shirt, metal sheet and sticker; sent by mail).

> 04 Apoiadores
Contributing € 80
Reserva seient V.I.P. + Agraïment Públic

Ajudant amb 80€ rebràs com a recompensa la reserva d'un seient V.I.P. i el Agraïment Públic durant el parlament de reconeiximents que es farà a un moment del concert principal a les persones, entitats i empreses que col.laborin amb el FIX II (per disfrutar el dia del concert). //////// Giving 80€ you will receive the reward of a V.I.P. seat and the Public Acknowledgment during the parliament of recognitions that will be held at a main concert's moment to people, entities and companies that collaborate with the FIX II (to enjoy at the concert).

> 00 Apoiadores
Contributing € 90
Fila Zero

Col.laborant amb la Fila Zero ajudaràs amb 90€ i, tot i que no puguis assistir al concert principal del FIX II, t'inclourem al llistat d'Agraïment Públic i rebràs un PACK FIX complet (samarreta, xapa i adhesiu; enviats per correu). //////// Collaborating with "Fila Zero" you will help with 90€ and, although you can not attend the main FIX II concert, we will list you to Public Acknowledgment and you will receive a complete "PACK FIX" (T-shirt, metal sheet and adhesive; sent by mail).

> 00 Apoiadores
Contributing € 100
Reserva seient V.I.P. + Agraïment Públic + PACK FIX

Ajudant amb 100€ rebràs com a recompensa la reserva d'un seient V.I.P., el Agraïment Públic i un PACK FIX complet (samarreta, xapa i adhesiu; enviats per correu). //////// Giving 100€ you will receive the reward of a V.I.P. seat, the Public Acknowledgment and a "PACK FIX" (T-shirt, metal sheet and sticker; sent by mail).

> 04 Apoiadores
Contributing € 125
Sponsor Oficial + Agraïment Públic

Ajudant amb 125 € rebràs com a recompensa el incloure el teu nom dins del cartell oficial del FIX II com a Sponsor dins de l'apartat de "Micromecenes", a més de nombrar-te dins de l'Agraïment Públic que es farà dins del concert principal. //////// Giving 125€ you will receive the reward to include your name in the official FIX II poster as a Sponsor in the "Micro-patrons" section, as well as appointing you within the Public Acknowledgment that will be made within the main concert.

> 00 Apoiadores
Contributing € 150
Sponsor Oficial + Agraïment Públic + Reserva seient V.I.P. + PACK FIX

Ajudant amb 150€ rebràs com incloure't com a Sponsor Oficial, també incloure't dins de l'Agraïment Públic, la reserva d'un seient V.I.P. i un PACK FIX complet (samarreta, xapa i adhesiu; enviats per mail). //////// Giving 150€ you will receive the reward to include your name as Official Sponsor, also to include you at the Public Acknowledgment, the reservation of a V.I.P. seat and a "PACK FIX" (T-shirt, metal sheet and sticker; sent by mail).

> 02 Apoiadores
Contributing
> 00 Apoiadores

About this project

Trobada Europea de Cornamuses - European Bagpipe's Meeting
Infrastructure Minimum ótimo
5% derivat de transaccions econòmiques
Goteo, pel servei que aporta a cada projecte, cobra una comisió d'un 4% del total dels diners recaptats. Per altra banda hi ha una comisió de l'1% a cada transacció bancària. Un total d'un 5% del pressupost mínim.
€ 100
Pressupost "Transfers"
Destinat a poder donar un suport logístic als participants del festival.
€ 200
Pressupost actuacions
Destinat a les despeses generades per les actuacions dels diferents grups.
€ 275
5% derivat de transaccions econòmiques
Goteo, pel servei que aporta a cada projecte, cobra una comisió d'un 4% del total dels diners recaptats. Per altra banda hi ha una comisió de l'1% a cada transacció bancària. Un total d'un 5% del pressupost òptim.
€ 25
Task Minimum ótimo
Pressupost àpets
Destinat a la manutenció dels participants al festival.
€ 850
Pressupost allotjament
Destinat a l'allotjament dels participants al festival.
€ 575
Material Minimum ótimo
Pressupost activitats complementàries
Destinat a desenvolupar activitats complementàries als participants dels festival: entrades de museus, visites guiades, etc.
€ 475
Total € 2.000 € 2.500
Necessary
Supplemental

General information

El 2n Festival Internacional de Xeremies és la segona edició d'un projecte innovador i únic a l'illa de Mallorca. En aquest projecte, els Xeremiers de Sóller volem fer un festival al voltant de la figura dels nostres instruments d'arrel, xeremies, flabiol i tamborí, fent que Sóller esdevengui durant el darrer cap de setmana de juny un punt de encontre per a cornamusaires vinguts de diferents indrets d'Europa.

Per a fer-ho possible hem convidat a grups de gran qualitat musical i personal provinents de Galicia, França, Alemanya, Itàlia o Catalunya. I per a què les seves músiques puguen arribar als habitants de Sóller i els seus visitants, hem programat una serie d'actuacions entre el 29 de juny i l'1 de juliol.The "2n Festival Internacional de Xeremies" is the second edition of a innovative and unique project on Mallorca's island. In this project, the "Xeremiers de Sóller" want to organize a festival around the figur of our traditional instruments "xeremies, flabiol i tamborí", making Sóller a meeting point during the last weekend of June for bagpipers from several places of Europe.

To do it possible, we have invited several groups with great musical quality but also with great human quality from Galicia, France, Germany, Italy or Catalonia. And so that their music can reach to all the inhabitants of Sóller and its visitors, we have scheduled a performances series between June 29th and July 1st.

Main features and goals of the crowdfunding campaign

A continuació vos detallam la previsió de programació per al 2n Festival Internacional de Xeremies:

DIVENDRES 29 DE JUNY
21h (aprox.) Desfilada dels grups participants pel Passeig des Través (Port de Sóller).
22h (aprox.) Concert dels grups participants al cadafal de les festes de Sant Pere (Port de Sóller).

DISSABTE 30 DE JUNY
10h (aprox.) Mostra de luthiers al mercat (Sóller).
10h (aprox.) Conferència a la Sala Magna de l'Ajuntament (Sóller).
11.30h (aprox.) Concert a diferentes localitzacions del mercat dels grups participants (Sóller).
21.30h (aprox.) CONCERT PRINCIPAL del FIX II amb tots els grups participants a la Plaça de la Constitució (Sóller).

DIUMENGE 1 DE JULIOL
Dia dedicat a les activitats complementàries pensades per als participants del festival.

Per a poder dur a terme aquest programa, els recursos destinats a la realització d'aquest projecte es centraran en:

  - Donar allotjament i manutenció als integrants de cada grup convidat.

  - Cobrir les despeses generades per cada actuació programada dins del festival.

  - Així com les despeses derivades del servei de logística o "transfers".

Cal dir que totes les activitats son gratuïtes i obertes a tot tipus de oients.Here is the schedule forecast for the 2nd International Xeremies Festival:

FRIDAY, JUNE 29
21h (approx.) Parade of the participating groups at "Passeig des Través" (Port de Sóller) .
22h (approx.) Concert of the participating groups at the stage for the Saint Peters's holiday (Port de Sóller) .

SATURDAY, JUNE 30
10h (approx.) Showcase of luthiers in the market (Sóller).
10h (approx.) Conference in the Main Hall of the City Council (Sóller).
11.30 am (approx.) Concert at different market locations of the participating groups (Sóller) .
9.30pm (approx.) MAIN CONCERT of the FIX II with all the participating groups in "Plaça de la Constitució" (Sóller).

SUNDAY 1 JULY
Day devoted to complementary activities designed for festival participants.

To be able to carry out this program, the resources destined to the accomplishment of this project will be focused in:

  - Provide accommodation and meals to the members of each guest group.

  - Cover the expenses generated by each performance programmed within the festival.

  - As well as the expenses derived from logistics or transfers services.

All the activities are free and opened to all the listeners.

Why this is important

El motor que dona vida a aquest projecte és l'Intercanvi Cultural entre diferents regions europees, l'intercanvi d'idees, de costums, de creències, d'art... I encara més que això, cercam l'intercanvi de valors, d'idioma, d'hàbits, de capacitació, d'educació... Així, creant una atmòsfera òptima per la convivència entre tots els grups i mitjançant la música i la passió que compartim per aquests instruments com a component comú, podrem assolir aquesta fita, essent partícips fonamentals d'aquesta experiència els oients que vinguin a escoltar i gaudir de cada actuació programada.The engine that gives life to this project is the Cultural Exchange between different European regions, the exchange of ideas, customs, beliefs, art ... And even more than that, we look for the exchange of values, of language, of habits, of training, of education ... Thus, creating an optimal atmosphere for the coexistence between all the groups and by means of music and our passion for these instruments like common component, we can reach this goal, being fundamental partisipans of this Experience audience who come to listen and enjoy each programmed performance.

Team and experience

Els Xeremiers de Sóller som un gran equip o, com ens agrada dir a noltros, som una gran familia que aconsegueix complementar a tots els seus integrants entre sí. D'aquesta forma aconseguim fer un gran treball junts, proba d'això son les trobades que celebrem cada any, diferents tipus de concerts amb altres bandes de Mallorca, concerts amb grups d'altres països... Com a mostra volem compartir amb voltros el video-resum del 1r Festival de Xeremies que es va celebrar al 2015:

https://www.youtube.com/watch?v=k-0qK0OvttQ"Xeremiers de Sóller" are a great team or, as we like to say, we are a great family that manages to complement all of its members. In this way we manage to do a great job together, proof of this are the bagpipe's meetings we celebrate every year, different types of concerts with other bagpipe's bands in Mallorca, concerts with groups of other countries ... As a sample we want to share with all of you the video summary of the "1r Festival de Xeremies" held in 2015:

https://www.youtube.com/watch?v=k-0qK0OvttQ

Social commitment